skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reconfigurable AUV for intervention missions: a case study on underwater object recovery

Prats, Mario ; Campos Dausà, Ricard ; Ribas Romagós, David ; Palomeras Rovira, Narcís ; García, Juan Carlos ; Nannen, Volker ; Wirth, Stephan ; Fernández, José Javier ; Beltran Amengual, J. P ; Campos Dausà, Ricard ; Ridao Rodríguez, Pere ; Sanz, Pedro José ; Oliver Codina, Gabriel ; Carreras Pérez, Marc ; Grácias, Nuno Ricardo Estrela ; Marín, Raúl Gella ; Ortiz, Alberto; Ministerio De Ciencia E Innovación (Espanya)

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...