skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On the Problem of Selecting Interaction Objects

Bodart, François ; Vanderdonckt, Jean

People and Computers, pp.163-178

ISBN: 9780521485579 ; ISBN: 0521485576 ; E-ISBN: 9780511600821 ; E-ISBN: 0511600828 ; DOI: 10.1017/CBO9780511600821.013

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...