skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Changes in genetic and environmental influences on disordered eating between early and late adolescence: a longitudinal twin study

Fairweather-Schmidt, A. K ; Wade, T. D

Psychological Medicine, 2015, Vol.45(15), pp.3249-3258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2917 ; E-ISSN: 1469-8978 ; DOI: 10.1017/S0033291715001257

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...