skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Assuming the Costs of War: Events, Elites, and American Public Support for Military Conflict

Berinsky, Adam J

The Journal of Politics, 2007, Vol.69(4), pp.975-997 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3816 ; E-ISSN: 1468-2508 ; DOI: 10.1111/j.1468-2508.2007.00602.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...