skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Socio-economic, demographic, lifestyle and health characteristics associated with consumption of fatty-sweetened and fatty-salted foods in middle-aged French adults

Méjean, Caroline ; Macouillard, Pauline ; Castetbon, Katia ; Kesse-guyot, Emmanuelle ; Hercberg, Serge

British Journal of Nutrition, 2011, Vol.105(5), pp.776-786 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1145 ; E-ISSN: 1475-2662 ; DOI: 10.1017/S0007114510004174

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...