skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The association between perceived unmet medical need and mental health among the Republic of Korea Armed Forces

Kim, Tae Kyung ; Lee, S G ; Han, K-T ; Choi, Y ; Lee, S Y ; Park, E-C

Journal of the Royal Army Medical Corps, 22 June 2017, Vol.163(3), p.184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-8665 ; E-ISSN: 2052-0468 ; DOI: 10.1136/jramc-2016-000625 ; PMID: 27660285

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...