skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The use of clonidine with diuretic therapy in the treatment of refractory ascites in patients with cirrhosis awaiting liver transplantation

Hutchinson, John M ; Davies, Mervyn H

Gut, 12 December 2011, Vol.60(12), p.1767 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-5749 ; E-ISSN: 1468-3288 ; DOI: 10.1136/gut.2011.239996 ; PMID: 21398678

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...