skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Better patient safety: implementing exploration and exploitation learning in daily medical practice

Kobo Greenhut, Ayala ; Magnezi, Racheli ; Ben Shlomo, Izhar

BMJ Open Quality, 7 September 2017, Vol.6(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2399-6641 ; DOI: 10.1136/bmjoq-2017-000015

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...