skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

‘We make them feel special’: The experiences of voluntary sector workers supporting asylum seeking and refugee women during pregnancy and early motherhood

Balaam, Marie-Clare ; Kingdon, Carol ; Thomson, Gill ; Finlayson, Kenneth ; Downe, Soo

Midwifery, March 2016, Vol.34, pp.133-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0266-6138 ; E-ISSN: 1532-3099 ; DOI: 10.1016/j.midw.2015.12.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...