skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

False identification of other microorganisms as Staphylococcus aureus in Southern Nigeria

Ayeni, Funmilola A. ; Odumosu, Bamidele T.

Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 2016, Vol.15(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1596-5996

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...