skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Contextualizing the Blogosphere: A Comparison of Traditional and Novel User Interfaces of the Web

Sven Laqua ; Nnamdi Ogbechie ; Angela Sasse

Electronic workshops in computing (Online), 2007

ISBN: 9781902505947 ; ISBN: 9781902505954 ; ISBN: 1902505948 ; ISBN: 1902505956

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...