skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Characteristics of Low Body Temperature in Secondary School Boys

Noi, Shingo ; Ozawa, Haruo ; Masaki, Takeo

International Journal of Sport and Health Science, 2003, Vol.1(1), pp.182-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1348-1509 ; DOI: 10.5432/ijshs.1.182

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...