skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interleukin-4 causes delayed virus clearance in influenza virus- infected mice

Moran, TM ; Isobe, H ; Fernandez-Sesma, A ; Schulman, JL

The Journal of Virology, 1996, Vol. 70(8), p.5230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 8764032

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...