skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A bispecific antibody recognizing influenza A virus M2 protein redirects effector cells to inhibit virus replication in vitro

Fernandez-Sesma, A ; Schulman, JL ; Moran, TM

The Journal of Virology, 1996, Vol. 70(7), p.4800 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 8676511

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...