skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of Three Molecular Assays for Rapid Identification of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus

Francois, Patrice ; Bento, Manuela ; Renzi, Gesuele ; Harbarth, Stephan ; Pittet, Didier ; Schrenzel, Jacques

Journal of Clinical Microbiology, 2007, Vol. 45(6), p.2011 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 17428926

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...