skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Thiamine Is Synthesized by a Salvage Pathway in Rhizobium leguminosarum bv. viciae Strain 3841

Karunakaran, R. ; Ebert, K. ; Harvey, S. ; Leonard, M. E. ; Ramachandran, V. ; Poole, P. S

The Journal of Bacteriology, 2006, Vol. 188(18), p.6661 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9193 ; PMID: 16952958

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...