skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New Mutations and Horizontal Transfer of rpoB among Rifampin-Resistant Streptococcus pneumoniae from Four Spanish Hospitals

Ferrandiz, Maria Jose ; Ardanuy, Carmen ; Linares, Josefina ; Garcia-Arenzana, Jose Maria ; Cercenado, Emilia ; Fleites, Ana ; de la Campa, Adela G. ; the Spanish Pneumococcal Infection Study Network,

Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2005, Vol. 49(6), p.2237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0066-4804 ; PMID: 15917517

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...