skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Role for RNA-Binding Proteins Implicated in Pathogenic Development of Ustilago maydis

Becht, Philip ; Vollmeister, Evelyn ; Feldbrugge, Michael

Eukaryotic Cell, 2005, Vol. 4(1), p.121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1535-9778 ; PMID: 15643068

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...