skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Using a User-Centered Approach to Redesign the User Interface of a Computer-Based Surveyor Training Tool

Shiu, R ; Kang, S ; Hsieh, S ; Shiu, R;; Soibelman, Lucio ; Akinci, Burcu

Computing in Civil Engineering (2007), pp.801-808

ISBN: 9780784409374 ; DOI: 10.1061/40937(261)95 ; Book DOI: 10.1061/9780784409374

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...