skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cosmic Reionisation by Stellar Sources: Population II Stars

Sokasian, Aaron ; Abel, Tom ; Hernquist, Lars ; Springel, Volker

Mon.Not.Roy.Astron.Soc. 344 (2003) 607 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/0303098

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...