skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Day Master – Omdesign av en planeringstavla för personer med kognitiv funktionsnedsättning.
Day Master - Redesigning a planning board for people with cognitive disorder.

BYGGE, MATTIAS ; STRAND, SOFIE; KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...