skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multiobjective Coverage Path Planning: Enabling Automated Inspection of Complex, Real-World Structures

Ellefsen, Kai Olav ; Lepikson, Herman A. ; Albiez, Jan C.

Applied Soft Computing 61 (2017): 264-282 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1901.07272

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...