skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluating the Dynamic Behavior of Database Applications

He, Zhen ; Darmont, Jérôme

Journal of Database Management, IGI Global, 2005, 16 (2), pp.21 - 45 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1701.00400

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...