skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A revised model of fluid transport optimization in Physarum polycephalum

Bonifaci, Vincenzo

Journal of Mathematical Biology, 74(3):567-581, 2017 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1606.04225

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...