skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Towards a context sensitive approach to searching information based on domain specific knowledge sources

Dinh, Duy ; Tamine, Lynda

Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web, April, 2012, Vol.12-13, p.41(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-8268

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...