skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Precise measurement of the spin-dependent transverse asymmetry in quasielastic 3 H⃗e ( e⃗,e ′ ) and the neutron magnetic form factor

Hansen, J.-O.

The Fourteenth International Spin Physics Symposium, Spin2000, Osaka (Japan) (16-21 Oct 2000): AIP Conference Proceedings, 01 June 2001, Vol.570(1), pp.576-580 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 0-7354-0008-3 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.1384124

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...