skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Precision Rosenbluth measurement of the proton elastic form factors

Qattan, I. A ; Arrington, J ; Segel, R. E ; Zheng, X ; Aniol, K ; Baker, O. K ; Beams, R ; Brash, E. J ; Calarco, J ; Camsonne, A ; Chen, J. -P ; Christy, M. E ; Dutta, D ; Ent, R ; Frullani, S ; Gaskell, D ; Gayou, O ; Gilman, R ; Glashausser, C ; Hafidi, K ; Hansen, J. -O ; Higinbotham, D. W ; Hinton, W ; Holt, R. J ; Huber, G. M ; Ibrahim, H ; Jisonna, L ; Jones, M. K ; Keppel, C. E ; Kinney, E ; Kumbartzki, G. J ; Lung, A ; Margaziotis, D. J ; Mccormick, K ; Meekins, D ; Michaels, R ; Monaghan, P ; Moussiegt, P ; Pentchev, L ; Perdrisat, C ; Punjabi, V ; Ransome, R ; Reinhold, J ; Reitz, B ; Saha, A ; Sarty, A ; Schulte, E. C ; Slifer, K ; Solvignon, P ; Sulkosky, V ; Wijesooriya, K ; Zeidman, B; Pellet, Jeanine (Editor)

Physical Review Letters, 2005, Vol.94, p.142301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9007 ; E-ISSN: 1079-7114 ; DOI: 10.1103/PhysRevLett.94.142301

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...