skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of rainfall interval on runoff losses of biosolids and meat and bone meal when applied to a grassland soil

Lucid, Joseph D. ; Healy, Mark G.; Ircset

Lucid, J.D., Fenton, O., Grant, J., Healy, M.G. (2014) 'Effect of rainfall interval on runoff losses of biosolids and meat and bone meal when applied to a grassland soil'. Water Air And Soil Pollution, 225 (8). [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/s11270-014-2042-6

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...