skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Quantification of biofilm build-up in filters when intermittently loaded with low-strength synthetic wastewater

Healy, Mark G. ; Rodgers, Michael; Other

Healy, M.G., Rodgers, M., Burke, P. (2011) 'Quantification of biofilm build-up in filters when intermittently loaded with low-strength synthetic wastewater'. Desalination, 271 (1-3):105-110. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164 ; DOI: 10.1016/j.desal.2010.12.024

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...