skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The second partition: The cure of melancholie.

Junior, Democritus

The anatomy of melancholy: What it is with all the kinds, causes, symptomes, prognostickes & severall cures of it (4th ed.), p.219-407

DOI: 10.1037/11810-002

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...