skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Advanced graphical user interface for multi-physics simulations using AMST

Hoffmann, Florian ; Vogel, Frank

International Conference Of Numerical Analysis And Applied Mathematics (Icnaam 2016), Rhodes, Greece (19–25 September 2016): AIP Conference Proceedings, 21 July 2017, Vol.1863(1) [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-0-7354-1538-6 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.4992366

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...