skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Simulation behavior of TOPAZ‐2 and relation to the operation of TSET system

Skorlygin, Vladimir V. ; Skorlygina, Tatiana O. ; Nechaev, Yuri A. ; Yermoshin, Mikhail Y. ; Luppov, Alexey N. ; Gunther, Norm

10th Symposiumùspace Nuclear Power and Propulsion, Albuquerque, NM, USA (10-14 January 1993): AIP Conference Proceedings, 20 January 1993, Vol.271(3), pp.1495-1498 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 1-56396-137-7 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.43043

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...