skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Analysis of LH Launcher Arrays (Like the ITER One) Using the TOPLHA Code

Maggiora, R. ; Milanesio, D. ; Vecchi, G.

Radio Frequency Power In Plasmas: Proceedings of the 18th Topical Conference, Gent (Belgium) (24–26 June 2009): AIP Conference Proceedings, 26 November 2009, Vol.1187(1), pp.371-374 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-0-7354-0753-3 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.3273769

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...