skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

MCNPX Improvements for Threat Reduction Applications

Waters, Laurie S. ; Durkee, Joe W. ; Elson, Jay S. ; Esch, Ernst I. ; Fensin, Michael L. ; Hendricks, John S. ; Holloway, Shannon T. ; James, Michael R. ; Jason, Andrew ; Johns, Russell C. ; Johnson, M. William ; Kawano, Toshihiko ; Mckinney, Gregg W. ; Moller, Peter ; Pelowitz, Denise B.

Application Of Accelerators In Research And Industry: Twentieth International Conference, Fort Worth (Texas) (10–15 August 2008): AIP Conference Proceedings, 10 March 2009, Vol.1099(1), pp.595-598 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-0-7354-0633-9 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.3120107

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...