skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Integration Of Heat Transfer Coefficient In Glass Forming Modeling With Special Interface Element

Moreau, P. ; César de Sá, J. ; Grégoire, S. ; Lochegnies, D.

Materials Processing And Design; Modeling, Simulation and Applications; Numiform '07; Proceedings of the 9th International Conference on Numerical Methods in Industrial Forming Processes, Porto (Portugal) (17-21 June 2007): AIP Conference Proceedings, 17 May 2007, Vol.908(1), pp.759-768 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-0-7354-0415-1 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.2740902

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...