skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A New Capability for Nuclear Thermal Propulsion Design

Amiri, Benjamin W. ; Kapernick, Richard J. ; Sims, Bryan T. ; Simpson, Steven P.

Space Technology And Applications International Forum-Staif 2007: 11th Conf Thermophys.Applic.in Micrograv.; 24th Symp Space Nucl.Pwr.Propulsion; 5th Conf Hum/Robotic Techn & Vision Space Explor.; 5th Symp Space Coloniz.; 4th Symp New Frontrs & Future Con, Albuquerque, New Mexico (USA) (11-15 February 2007): AIP Conference Proceedings, 30 January 2007, Vol.880(1), pp.438-448 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-0-7354-0386-4 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.2437484

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...