skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The 28 GHZ, 10 KW, CW Gyrotron Generator for the VENUS ECR Ion Source at LBNL

Marks, M. ; Evans, S. ; Jory, H. ; Holstein, D. ; Rizzo, R. ; Beck, P. ; Cisto, B. ; Leitner, D. ; Lyneis, C. M. ; Collins, D. ; Dwinell, R. D.

Electron Cyclotron Resonance Ion Sources: 16th International Workshop on Ecr Ion Sources Ecris'04, Berkeley, California (USA) (26-30 September 2004): AIP Conference Proceedings, 15 March 2005, Vol.749(1), pp.207-210 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 0-7354-0234-5 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.1893402

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...