skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Who Thinks about the Competition Managerial Ability and Strategic Entry in US Local Telephone Markets

Goldfarb, Avi ; Xiao, Mo

American Economic Review, 2011, Vol.101(7), pp.3130-3161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282 ; DOI: 10.1257/aer.101.7.3130

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...