skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Single-handed interaction techniques for multiple pressure-sensitive strips

Blaskó, Gábor ; Feiner, Steven

CHI '04 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 24 April 2004, pp.1461-1464

ISBN: 1581137036 ; ISBN: 9781581137033 ; DOI: 10.1145/985921.986090

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...