skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

End-user tools for debugging e-commerce

Lieberman, Henry ; Wagner, Earl

Proceedings of the 4th ACM conference on electronic commerce, 09 June 2003, pp.250-251

ISBN: 158113679X ; ISBN: 9781581136791 ; DOI: 10.1145/779928.779983

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...