skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

EEWWW: tangible interfaces for navigating into the human body

De Guzman, Edward ; Ho-Ching, F ; Matthews, Tara ; Rattenbury, Tye ; Back, Maribeth ; Harrison, Steve

CHI '03 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 05 April 2003, pp.806-807

ISBN: 1581136374 ; ISBN: 9781581136371 ; DOI: 10.1145/765891.766003

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...