skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Visual design for E-commerce and performance tools

Marcus, Aaron ; Guttman, Edward

CHI '99 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 15 May 1999, pp.112-113

ISBN: 1581131585 ; ISBN: 9781581131581 ; DOI: 10.1145/632716.632787

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...