skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Intelligent profiling by example

Shearin, Sybil ; Lieberman, Henry

Proceedings of the 6th international conference on intelligent user interfaces, 01 January 2001, pp.145-151

ISBN: 1581133251 ; ISBN: 9781581133257 ; DOI: 10.1145/359784.360325

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...