skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Putting OO distributed programming to work

Felber, Pascal ; Guerraoui, Rachid ; Fayad, Mohamed

Communications of the ACM, 01 November 1999, Vol.42(11), pp.97-101 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/319382.319401

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...