skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

DORE: An Experimental Framework to Enable Outband D2D Relay in Cellular Networks

Asadi, Arash ; Mancuso, Vincenzo ; Gupta, Rohit ; Asadi, Arash ; Mancuso, Vincenzo ; Gupta, Rohit

IEEE/ACM Transactions on Networking (TON), 01 October 2017, Vol.25(5), pp.2930-2943 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-6692 ; E-ISSN: 1558-2566 ; DOI: 10.1109/TNET.2017.2712285

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...