skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluating Stereoscopic 3D for Automotive User Interfaces in a Real-World Driving Study

Broy, Nora ; Schneegass, Stefan ; Guo, Mengbing ; Alt, Florian ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference Extended Abstracts on human factors in computing systems, 18 April 2015, pp.1717-1722

ISBN: 9781450331463 ; ISBN: 1450331467 ; DOI: 10.1145/2702613.2732902

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...