skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Navigation as multiscale pointing: extending Fitts' model to very high precision tasks

Guiard, Yves ; Beaudouin-Lafon, Michel ; Mottet, Denis

Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems, 01 May 1999, pp.450-457

ISBN: 0201485591 ; ISBN: 9780201485592 ; DOI: 10.1145/302979.303128

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...