skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Generative patterns for designing multiple user interfaces

Nguyen, Thanh-Diane ; Vanderdonckt, Jean ; Seffah, Ahmed

Proceedings of the International Conference on mobile software engineering and systems, 14 May 2016, pp.151-159

ISBN: 9781450341783 ; ISBN: 1450341780 ; DOI: 10.1145/2897073.2897084

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...