skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Prodirect manipulation: bidirectional programming for the masses

Chugh, Ravi

Proceedings of the 38th International Conference on software engineering companion, 14 May 2016, pp.781-784

ISBN: 9781450342056 ; ISBN: 1450342051 ; DOI: 10.1145/2889160.2889210

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...