skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ScopeG: A Mobile Application for Exploration and Comparison of Personality Traits

Deloatch, Robert ; Gou, Liang ; Kau, Chris ; Mahmud, Jalal ; Zhou, Michelle

Companion Publication of the 21st International Conference on intelligent user interfaces, 07 March 2016, pp.102-105

ISBN: 9781450341400 ; ISBN: 1450341403 ; DOI: 10.1145/2876456.2879474

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...